Ciljevi

Osnaživanje žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.

Zaštita od svih vidova diskriminacije na osnovu spola te podrška promociji i zaštiti ljudskih prava sa posebnim akcentom na problematiku zlostavljanja na radnom mjestu.