LOKALNA UPRAVA – SERVIS ZA NAS!


Lokalna zajednica je mjesto u kojoj građani i zadovoljavaju najveći dio svojih potreba i rješavaju svoje životne probleme. Zato je od iznimne važnosti da pružaoci javnih usluga na lokalnom nivou na efikasan, djelotvoran, transparentan način  odgovaraju na potrebe korisnika javnih usluga na lokalnom nivou. Projekat se fokusira na monitoring (nadzor ) rada jedinica lokalne samouprave 6 opština sa područja Kantona Sarajevo u pogledu pružanja usluga građanima.Za aktivnost monitoringa će  koristiti  SIGMA principi za  mjerenje reforme javne uprave postojanje i stepen provedbe  principa i podprincipa iz oblasti pružanja usluga građanima. Monitoring će se vršiti nad nadležnim opštinskim službama, opštinskim normativim aktima i opštinskom infrastrukturom, anlizirat će se postojanje politika djelovanja i mehanizama za lokalnu  upravu orjentiranu na prema građanima i stepen primjene istog zatim da li postoje u okviru opština mehanizmi kojima se osigurava kvalitete javnih usluga te da li je osiguran pristup javnim uslugama od strane opština svim građanima. Nakon čega će biti sačinje komparativni monitoring izvještaj 6 opština u Kantonu Sarajevo.Da bismo došli do što kompletnijih podataka iz oblasti pružanja usluga građanima  biće provedeno istraživanje u svim lokalnim zajednicama koje su obuhvaćene projektom  putem anketiranja stanovnika da bismo dobili podatke o percepciji i zadovoljstvu građana pruženim uslugma. Također  građani će biti informirani  trenutnom stanju u njihovim opštinama te će biti pozvani da daju prijedloge i preporuke za poboljšanje rada opština iz oblasti pružanja usluga koje će biti analizirane i uvrštene u finalni monitoring izvještaj. Projekta je dio WeBER projekta, a finansira ga Europska unija.

Comments are disabled.