ŽENSKA BIZNIS AKADEMIJA


Projekat  Ženska biznis akademija  je program neformalnog obrazovanja koji tretira oblast samozapošljavnja i zapošljavanja sa akcentom na usvajanje znanja i vještina potrebnih za učšće na tržištu rada bez obzira da li se radi o traženju zaposlenja ili započinjanju vlastitog posla.letak 2

 

Kroz projekat biće realizirano 8 edukacija koje će biti raspređene po modulima.Učesnice projekat biće žene sa područja Opštine Stari Grad Sarajevo koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osobe. Struktura učenica biće raspoređena na način da će ravnomjerno biti zastupljene žene SSS/VŠS/VSS i studentice završnih godina studija u rasponu godina od 20 do 34. Cilj je da kroz ovakav pristup omogućimo ženam kvalitetnu edukaciju kako bi pobljšale svoje šanse za zaposlenje ili pokrenule vlastiti posao. Učesnice će na kraju dobiti certifikate i dodatak certifikatu kako bi dokazale učešće u projektu te povećale vlastitu konkurentnost na tržištu radne snage

Comments are disabled.